Ženska anatomija deli se na dve velike grupe - na glavne i sporedne delove. U prvu grupu spada ono što krajnje definiše svaku ženu, delovi tela koji, spletom nesrećnih okolnosti,…